Miha Jazbinšek, univ. dipl. inž. arh.
Česnikova 8, 1000 Ljubljana
miha@jazbinsek.net; 041 790 919

Ljubljana, 22. 7. 2020

Spoštovani mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor,

pišem Vam javno pismo izhajajoč iz sklepa Odbora za kulturo DZ z dne 22. maja 2020, da »podpira prizadevanja za ohranitev vrednot, zaradi katerih je bil Plečnikov stadion razglašen za kulturni spomenik državnega pomena«, tačas ko že od aprila Ministrstvo za okolje in prostor javno objavlja dokumentacijo »novogradnje in odstranitve objekta« po PGD št. 311100081, ELEA iC d.o.o. v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt Bežigrajski športni park na zahtevo investitorja z dne 20. decembra 2018. S tem je razkrita koruptnost družbe BŠP d.o.o., ki je z Družbeno pogodbo ustanoviteljev (družba GSA d.o.o., Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana) usta-novljena za uresničitev točno določenega namena »izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom … s ciljem razvoja nogometa«. Objava »Kulturnovarstvenega mnenja o sprejemljivosti gradnje« objekta BŠP (ZVKDS, OE Ljubljana) pa dokazuje gradbeno orientiran namen sistemske korupcije ob nominaciji »Ljubljana, brezčasna prestolnica po meri človeka v zasnovi Jožeta Plečnika« na UNESCOV seznam svetovne dediščine, na kate-ro Plečnikov stadion ni uvrščen. V tej luči je razumeti krivdno nebrižnost ohranjanja vrednot pri vseh dosedanjih mestnih in državnih oblasteh najmanj od septembra 2006, ko je nehal veljati akt ministra za kulturo dr. Vaska Simoni-tija »o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena«. Stadion izgublja izvorno funkcijo, nima upravljavskega sistema, stanje ohranjenosti pa je neustrezno. Pri tem je ključen agens Zoran Janković, župan in zastopnik družbenika MOL, ki že štirinajst let ne vzdržuje objektov kulturne dediščine in stadionskih naprav, katerih del (glorietta, glasbeni paviljon, ograja …) je vseskozi v lasti MOL.

1. oktobra 2007 je Mestni svet MOL sprejel dve kontrastni a komplementarni odločitvi. Akt o JZ partnerstvu za izved-bo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona ter spremljajočega objekta v Stožicah je sprejel v na-men »osnovne športne infrastrukture glavnega mesta Republike Slovenije«. Sklep, da se ustanovi družba BŠP d.o.o. z namenom obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom v izvorni funkciji s ciljem razvoja nogometa, je sprejel z obrazložitvijo, »da je z ustreznimi posegi na centralnem stadionu možno prilagoditi spoj Plečnikove arhitekture z omo-gočanjem mednarodnih športnih in drugih prireditev na kvalitetni športni ravni« kot »enega izmed 22 nosilnih projek-tov programa župana MOL, Zorana Jankovića«. V ljubljanskem prostoru se je vzpostavila razvojna doktrina kom-plementarnosti olimpijskega, klubskega in »športa za vse« v varnem in zdravem naravnem okolju, z Zakonom o špor-tu kot nesporni postulat vseh ravnanj danes in v bodoče. Programski in pravni odklon od družbene pogodbe pa se je začel z naročilom proti plačilu prof. Janezu Koželju, podžupanu in »mestnemu arhitektu MOL«, neukemu urbani-stičnega programiranja že od ŠRP Stožice sem, da je izdelal amoralno predimenzionirane natečajne URBANISTIČ-NE SMERNICE z »novo zazidavo« cca 220.000 m² BTP, s 5-imi podzemnimi in z do 13-imi nadzemnimi etažami. V svojstvu Projektnega sveta in v svojstvu predsednika mednarodne ocenjevalne komisije Koželj nato za časa nastopa Pahorjeve vlade spelje vabljeni mednarodni natečaj, župan Janković in plačnik Pečečnik pa skleneta dogovor o pri-pravi OPPN. 19. aprila 2010 je MS MOL sprejel Odlok o OPPN za »celovito prenovo in dograditev kompleksa Plečni-kovega stadiona z novogradnjami na njegovem območju«. Kljub opozorilu ob avdienci pri mag. Mitji Gaspariju, fi-nančnem ministru in podpisniku Plečnikovega odloka, da je odločitev v nasprotju z njim, sicer pa da Pečečnik z zaseb-nim kapitalom ne more konkurirati Jankovičevemu javnemu kapitalu v Stožicah. Domet Jankovićeve ljubljanske »družine« je segel preko dvolične ministrice za kulturo Majde Širca v samo koruptno jedro Pahorjeve vlade.

Objektno orientiran »Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena« je izdala Vlada RS 17. junija 2009, skoraj leto pred datumom nezakonitega OPPN. Po, s strani UNESCA sugerirani spremembi koncepta nominacije in reafirmaciji urbanistične »point of view« v konceptu Plečnikove Ljublja-ne, je dr. Miroslav Cerar (SMC) v obdobju javnega intervencionizma med letoma 2014 in 2018 podpisal štiri urbani-stično orientirane spremembe vladnega Odloka. K spomeniškim objektom se pridajajo njihova funkcionalna zemlji-šča, zajetno pa se uvaja in širi vplivna območja ključnim objektom in mestnim prospektom. Edini spomenik, ki mu Cerar ni razširil vplivnega območja in mu tudi s tem odrekel uvrstitev v »koncept slovenskih Aten kot svojevrstne urbanistične posebnosti, ki se uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja«, je Plečnikov stadion. Čeprav spada v organsko celoto z igrišči in dvorano zapadno čez Vodovodno cesto, kjer »šport in rekreacijo za vse« že izvajajo Športna zveza Ljubljane, Športni center Triglav in OŠ Dr. Vita Kraigherja. Na izteku svojega javnega intervencionizma je Marjan Šarec odstopil na sam datum koruptnega Kulturnovarstvenega mnenja ZVKD 27. januar-ja 2020, minister Simon Zajc ga je pridobil v integralni postopek 28. januarja, dan za tem, na tej osnovi sprejeta vla-dna nominacija je bila predana UNESCO Centru za svetovno dediščino v Parizu 29. januarja, dva dni za tem. Šarčevi koalicisti so dokončno »ubili Plečnika« v namen »ponovitve vaje« po modelu nasedlih Stožic z neobvladljivim shop-pingom v kleti za Janković/Pečečnik/Kocjančičev neuresničljiv in nepotrebni stadion, ki bi z umetno travo zadoščal le za treninge v 2. in 3. SNL, uradne tekme pa bi se igrale le z dovoljenji NZS in UEFE.

Civilni iniciativi za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je s 738 podpisi uspelo vstopiti v integralni postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za projekt BŠP ter si pridobiti status stranskega udele-ženca. Zaradi očitnega neskladja z več predpisi s področja varstva kulturne dediščine kot tudi s področja varovanja okolja zahtevajo takojšnjo prekinitev postopka in zavrnitev izdaje GD. Sam sem na ministrstvo 29. in 30. junija ter 3. julija 2020 poslal troje dopisov upravno-pravnega značaja, ki doktrinarno in pravno zadevajo tudi ministrstvi za kul-turo in za izobraževanje, znanost in šport, z vidika zlorabe javnih sredstev MOL in OKS pa tudi Računsko sodišče RS in Komisijo za preprečevanje korupcije RS. Šarčeva administracija je pod ingerenco ministrov Jureta Lebna in Si-mona Zajca kasnila z zavrnitvijo brezpredmetne Vloge investitorja, najmanj zaradi zadržka lastninske pravice BŠP d.o.o. na parceli št. 312 k.o. Bežigrad, celih 15 mesecev. Nepreverjena ostaja verodostojnost vloge investitorja, ki izključno z Družbeno pogodbo ustanoviteljev BŠP d.o.o. v notarsko prečiščenem besedilu z dne 6. marca 2018 izkazu-je svojo pravico graditi brez dokazil o ključnih spomeniških objektih v svoji lasti. Družbena pogodba ne omogoča »obnove« v volumnih novogradnje in shoppinga po OPPN, »razvoja nogometa« ne določa v olimpijski fizionomiji in dimenziji nogometnega stadiona, lastno prenehanje družbe pa veže izključno na »nepridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 180 (sto osemdeset) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe«. S tem določi-lom postaja brezpredmetna določba 69. člena Ustave (razlastitev), da bi se v javno korist odvzelo nepremičnine v lasti BŠP d.o.o. (in deloma v lasti MOL) proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini. V tej luči se oglašam tudi v izogib do leta 2022 podaljšani, že desetletje trajajoči agoniji izdelave PGD, pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in grad-benega dovoljenja. Predvsem pa bo, skladno z uradnim postopkom evalvacije, strokovno svetovalno telo ICOMOS pripravilo priporočilo medvladnemu odboru za svetovno dediščino, ki bo o predlogu nominacije predvidoma odločal jeseni 2021.

Spoštovani gospod, minister Andrej Vizjak,

pišem vam v svojstvu ministra za okolje in prostor v prvih treh slovenskih vladah, ko sem z zakonom o varstvu okolja, ki ga je Državni zbor RS sprejel 2. junija 1993, vzpostavil sistem presoje vplivov na okolje in pomembno vlogo nevla-dnih organizacij, s čemer sem vzpostavil digniteto tudi prostorske in gradbene zakonodaje. Kot odgovorna javna oseba pa se bojim, da bo vaša (Janševa) vlada prevzela kontinuiteto »diktature operativnosti«, ki sta jo vzpostavila gospoda Milan Kučan in Gregor Golobič z nastavitvijo ustanovnega člana Foruma 21 za župana MOL in ki se je iztekla z LMŠ in drugimi dediči Pozitivne Slovenije, »operativci« brez znanja in kompetenc, sami sebi večni ustvarjalci »administra-tivnih ovir«. Dovoljenje za Jankovičev nosilni projekt procesirate »na zalogo« že več kot dodatne štiri mesece, že 1. aprila ste pridobili »določno« ugodno mnenje ARSA, ki je bilo z datumom 21. januarja, za časa 15 mesečnega procesi-ranja Šarčevih, še vedno nedoločno in neugodno, 17. aprila pa ste dovolili izjasnitev glede »ravnanja s celotnim ze-meljskim izkopom« kar mimo PVO. Kot vidite, ni problem v verodostojnosti civilnih iniciativ in nevladnih organiza-cij, temveč bo problem v verodostojnosti presoj vplivov na okolje in njihovega pripoznanja v gradbenih postopkih. Vi imate v pogojih novega gradbenega zakona neverjetno srečo, da se lahko znebite bremen servilnosti resorja, ki so ga neoliberalci vseh političnih opcij v zadnjih desetletjih zbirokratizirali do onemoglosti boječ se lastne podjetnosti. Vas kot vodjo resorja »mnenja« iz veriženja sistemskih, upravnih in strokovnih napak ali servilnosti lastnega in drugih resorjev ne zavezujejo več, kot ministra pa Vas zavezuje Ustava RS kot najmočnejše orodje državnika, guruja vladavine prava.

podpis miha jazbinsek